Make your own free website on Tripod.com

Kata no Estilo ShotoKan

Básico

Intermediário

Superiores

Heian Shodan

Tekki Shodan

Bassai-dai

Enpi

Heian Nidan

Tekki Nidan

Bassai-sho

Unso

Heian Sandan

Tekki Sandan

Kanku-dai

Sochin

Heian Yodan

 

Kanku-Sho

Meikyo

Heian Godan

Ji'In

Chinte

 

Jion

Nijushiho

 

Jitte

Wankan

 

Hangetsu

Gojushiho-Dai

 

 

Gankaku

Gojushiho-Sho

voltar