Make your own free website on Tripod.com

Dojo Kun

 

Lemas do Dojo

 

HITOTSU - JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO

Esforçar-se para formação do caráter!

HITOTSU - MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO

Ser fiel ao verdadeiro caminho da razão!

HITOTSU - DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO

Criar o intuito de esforço!

HITOTSU – REIGI O OMONZURU KOTO

Respeitar, acima de tudo!

HITOTSU - KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO

Reprimir o espírito de agressão!

 

Voltar